คปสอ.หนองสองห้อง รับการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยการนำทีมของนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพช.หนองสองห้อง, รพ.สต.หนองเม็ก และสุขศาลาบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต.หนองเม็ก

วันที่ 6 มีนาคม 2562 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นา อ่านต่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี รพ.สต.หนองสองห้อง และ รพ.สต.โนนธาตุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : นายอาคม ปัญญาแก้ว อ่านต่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ณ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง รพ.ส อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง รับการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) ระดับดีมาก

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบ อ่านต่อ

วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการส่วนราชการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2562 : อำเภอหนองสองห้อง ได้จ อ่านต่อ

วันที่ 19 มิ.ย.61 : รพ.สต.ดงเค็ง รับรางวัล รองชนะเลิศ รพ.สต.ดีเด่นระดับ จังหวัด เวทีการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2561 คณะ จนท.รพ.สต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อ่านต่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : รพ.สต.คึมชาด ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้ จัดนิทรรศการ ในการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “สุข 5 มิติ”ณ ศูนบ์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : รพ.สต.คึมชาด สสอ.หน อ่านต่อ

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.ดอนดู่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลดอนดู่, ทหารชุดรักษาความสงบเขตอำเภอหนองสองห้อง และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ร่วมออกคัดกรองสารเสพติดประชาชนทั่วไป ณ ด่านชุนชนบ้านโนนสะอาดและบ้านดอนดู่

วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561 รพ.สต.ดอนดู่ อ่านต่อ