ฉบับที่ 43 21-10-63 ตรวจเยี่ยม รพ.สต

ฉบับที่ 43 21-10-63 ตรวจเยี่ยม รพ.สต