แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

แผนยุทธศาสตร์ชาติโดยรวม (อ้างอิง  : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข

https://bit.ly/3qc35hG

ได้แก่

  1.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565)
  3.  แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
  4. แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ