วันที่ 13-14 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง จัดทำโครงการถอดบทเรียนการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จ ณ ตำบลหันโจด

วันที่ 13 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกทางกายภาย และชีวภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ดร.กิติพิชญ์  จันที และ นพ.เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เป็นวิทยากร

วันที่ 14 มี.ค.61 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน เรียรู้จริงพื้นที่ ตำบลหันโจด ซึ่งประสบความเสร็จในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก