วันที่ 16 มี.ค.61 นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และผู้แทน ผอ.รพช.หนองสองห้อง รับมอบเกียรติบัตรชื่นชมการดำเนินงาน พชอ.I อิมเพ็ต ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง, นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และนางนัทธมน หรี่อินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง รับมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หนองสองห้อง(พชอ.)
ในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ห้อง Sapphire 104 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี