วันที่ 20 มี.ค.61 ภาคเช้า:คณะ จนท.สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลรอบที่ 1/2561 ณ รพ.สต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.โดย นายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะ ออกนิเทศงานให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดปีงบประมาณ 2561 และติดตามประเมินผลงานตามตัวชี้วัด ต.ค.60-มี.ค.61 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1/2561 โดยมีงานสำคัญที่เร่งดำเนินการได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสู่ รพ.สต.ติดดาว, รพ.สต. Clean&Green และ KPI ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561