วันที่ 20 มี.ค.61 รพ.สต.ดอนดั่ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 20 มีนาคม 2561 รพ.สต.ดอนดั่ง ร่วมกับ อสม.ตำบลดอนดั่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทองหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ในการจัดทำโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยมีเป้าหมายทั้งหมด pap ปี 61 ทั้งหมด 181 คน(ใน 163 นอก 16 ) กลุ่มเป้าหมายสะสม (ปี58-61) ทั้งหมด 535คน จาก 713 คิดเป็นร้อยละ 75.04

และ ตรวจเต้านม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 181 คน พบผิดปกติ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.76