23 มี.ค. 2561 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ออกให้บริการที่สุขศาลาบ้านชาด หมู่ที่ 10 ต.โนนธาตุ

23 มีนาคม 2561 รพ.สต.บ้านโนนแต้ ออกให้บริการที่สุขศาลาบ้านชาด หมู่ที่ 10 ต.โนนธาตุ ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยมีผู้รับบริการดังนี้ ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 7 ราย
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จำนวน15 ราย
ผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 12 ราย
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน 1 ราย
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CA ที่ผิวหนัง 1 ราย