28 มี.ค.61 ประกวด รพ.สต.ติดดาวดีเด่น ระดับโซนใต้ อันดับ1 รพ.สต.ดงเค็ง

วันที่ 28 มี.ค.61 คณะกรรมการประกวด รพ.สต.ติดดาวดีเด่น ระดับโซนใต้ ปีงบประมาณ 2561 ภาคเช้าออกประประเมิน รพ.สต.โสกนกเต็น อ.พล ภาคบ่าย รพ.สต.ดงเค็ง ผลการประเมิน รพ.สต.ดงเค็ง มีคะแนนเป็นอันดับ1 เป็นตัวแทนโซนใต้ ประกวดในระดับจังหวัดต่อไป