ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปีงบประมาณ 2561

EB1-สสอ.หนองสองห้อง

EB2-สสอ.หนองสองห้อง(คู่มือการขัลเคลื่อนด่านชุมชน)

EB2-สสอ.หนองสองห้อง(คู่มือขับขี่ปลอดภัย)

EB2-สสอ.หนองสองห้อง

EB3-สสอ.หนองสองห้อง

EB4-สสอ.หนองสองห้อง(2)(3)

EB4-สสอ.หนองสองห้อง(แผนการใช้วัสดุรายหมวด)

EB4-สสอ.หนองสองห้อง

EB5-สสอ.หนองสองห้อง

EB6-สสอ.หนองสองห้อง

EB7-สสอ.หนองสองห้อง

EB8-สสอ.หนองสองห้อง

EB9-สรุปการประชุม ปจด.ก.พ.61

EB9-สรุปการประชุม ปจด.ม.ค.61

EB9-สสอ.หนองสองห้อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10-สอ.หนองสองห้อง

EB11-สสอ.หนองสองห้อง