วันที่ 2 เม.ย.61 เครือข่าย CUP หนองสองห้อง รับนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1/2561 ณ รพช.หนองสองห้อง

วันที่ 2 เมษายน 2561 เครือข่าย CUP หนอสองห้อง ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รับคณะทีมนิเทศงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2561 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ(ด้านการส่งเสริมพัฒนา) ประธานคณะกรรมกากรนิเทศงานฯ

ในนามของ CUP หนองสองห้อง ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะทีมนิเทศ ติดตามและประเมินผลรอบที่ 1/2561 ได้ออกมาเยี่ยมเสริมพลัง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในครั้ง คณะทีมงานเครือข่ายCUPหนองสองห้องจะได้นำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป