วันที่ 4 เม.ย.61 ทีม สสอ.ออกนิเทศงาน รพ.สต.โนนธาตุ>>ดอนดู่>>ดอนดั่ง

วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง โดยการนำของ นายบุญเลิศ  นิลละออง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำทีมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รพ.สต.โนนธาตุ>>รพ.สต.ดอนดู>>>รพ.สต.ดอนดั่ง

เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมพลังแก่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งในการออกนิเทศฯ ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุก รพ.สต.มีความกระตือรือร้น มีความตั้งในในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงขอชื่นชม เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอเป็นเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกๆคน และขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี ไว้ ณ โอกาสนี้