วันที่ 17 เม.ย.61 ทีมงาน สสอ.ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 รพ.สต.โนนแต้>บ้านเปาะ>คึมชาด

วันที่ 17 เม.ย.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองสองห้อง  ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 รพ.สต.โนนแต้>>รพ.สต.บ้านเปาะ>>รพ.สต.คึมชาด

เป็นวันสุดท้าย นิเทศ ติดตาม ประเมินผลครบ 13 แห่งวันนี้