วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561

สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงานดำเนินงานพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แบบบูรณาของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้เสีย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง โดยมีนายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เป็นผู้เปิดการอบรมและให้นโยบายในการดำเนินงาน ITA และมี นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เป็นวิทยากรในเนื้อหาการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้ง 11 ข้อใหญ่ 33 ข้อย่อย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผอ.รพสต.และผู้รับผิดชอบITA รพ.สต.แห่งละ 2 คน และ จนท.สสอ. รวม 24 คน