โครงการคนขอนแก่นรวมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สสจ.ขอนแก่น ร่วมกับเครื่อข่าย สสอ.หนองสองห้องนำโดย รพ.สต.คึมชาดและ รพ.สต.วังหิน จัดโครงการคนขอนแก่นรวมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0 ตามแนวทางขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต สร้างเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า