รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

EB-9(1) สรุปผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน