อนุมัติโครงการจัดตั้งชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องใสสะอาด (เครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นฯ)

EB-11 (1) อนุมัติโครงกาจัดตั้งชมรมคุณธรรมนำชีวิต สาสุขหนองสองห้อง ใสสะอาด