วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมติดตามการดำเนินงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก ณ อ.หนองสองห้อง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะ จนท.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองสองห้อง และ อำเภอเปือยน้อย ณ ห้องประชุมชยานันโท รพ.หนองสองห้อง โดยมี นพ.เกษม  ภัทรฤทธิกุล ผอ.รพ.หนองสองห้อง และนายอาคม  ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องและเปือยน้อย ได้ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์โรค พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อมูลในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้เลือดออก