วันที่ 26 มีนาคม 2562 : ประชุมคณะกรรมการ CUP Board หนองสองห้อง เพื่อปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรค และติดตาม กำกับแผนงานโครงการฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการ CUP Board  หนองสองห้อง โดย       นพ.เกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.หนองสองห้อง ประธาน CUP และนายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง รองประธาน CUP พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ประชุม ปรึกษาหารือการดำเนินงานสาธารณสุข และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข สุขภาพยั่งยืน