แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB-1(2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

EB-2(3.1) แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563