วันที่ 1 มิ.ย.63 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และ มาตรการหลัก รอง ในการป้องกันแพร่เชื้อฯ ช่วงผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

วันที่ 1 มิ.ย.63 นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานการประชุม หน.ส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และ มาตรการหลัก รอง ในการป้องกันแพร่เชื้อฯ ช่วงผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป