วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองสองห้อง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number One อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองสองห้อง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number One อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอหนองสองห้อง, ผกก.สภ.หนองสองห้อง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง, สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล, ตัวแทนครูอาจารย์, เยาวชน,ผู้นำชุมชน รวมผู้เข้าร่วมประชุม  68 คน ได้ปรึกษา หารือ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อน ชมรม To Be Number One อำเภอหนองสองห้อง ให้เกิดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายการตั้งชมรมและขับเคลื่อน ตำบลละ 1 ชุมชน 1 โรงเรียน 1 ถานประกอบการ และกำหนดบทบาทในการ สนับสนุน ติดตาม และเยี่ยมเสริมพลัง