วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ละคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาพื้นฐานโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 : นายสุชาติ ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วย นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาพื้นฐานโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนได้ประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)          ของกรมอนามัย ผ่านเกณฑ์ทั้ง 6 มิติ 44 ข้อ อยู่ในระดับสีเขียว สามารถเปิดเรียนได้ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 85 มีนโยบายการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 3T1V (TSC Plus, Thai Save Thai, ATK, Vaccine)