วันที่ 29 ธันวาคม 2564 : CUP หนองสองห้อง, สสอ.หนองสองห้อง,อสม.ดีเด่นระดับเขต7 รับรางวัล ผลงานดีเด่นปีงบประมาณ 2564

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
นำโดย พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.หนองสองห้อง พรอมด้วย
– นายสุชาติ ผาบสิมมา สสอ.หนองสองห้อง
– นายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สสอ.
– ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 13 แห่ง
1. รับมอบรางวัลชนะเลิศ การพัฒนางนสาธารณสุข ประจำปี 2564 กลุ่มเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับ รพช.ระดับกลาง (M2,F1,F2 60 เตียง)
2.รับมอบเกียรติบัตร PMQA การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหารจัดการภาครัฐ ระดับดีมาก
3. นางกาญจนา จำปาแก้ว อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนดั่งเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่7 ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสุขภาพจิตชุมชน
จากนพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เวทีการประชุม ผู้บริหาร กลุ่มงาน สสจ.รพช.สสอ.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
…ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการพัฒนาและการดำเนินงานที่ดีตลอดมาและตลอดไป…