วันที่ 22 มีนาคม 2565 : รพ.สต.หนองเม็ก เป็นตัวแทน รพ.สต. ประเมิน Green&Clean จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม 2565 : รพ.สต.หนองเม็ก เป็นตัวแทน รพ.สต. ประเมิน Green&Clean จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น