วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี รพ.สต.หนองสองห้อง และ รพ.สต.โนนธาตุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : นายอาคม ปัญญาแก้ว อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง รับการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) ระดับดีมาก

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบ อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 17 เม.ย.61 ทีมงาน สสอ.ออกนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2561 รพ.สต.โนนแต้>บ้านเปาะ>คึมชาด

วันที่ 17 เม.ย.61 คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.หนองสองห อ่านต่อ