คปสอ.หนองสองห้อง รับการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยการนำทีมของนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพช.หนองสองห้อง, รพ.สต.หนองเม็ก และสุขศาลาบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต.หนองเม็ก

วันที่ 6 มีนาคม 2562 : นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นา อ่านต่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ณ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 : ทีมพี่เลี้ยง รพ.ส อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง รับการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) ระดับดีมาก

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เครือข่ายบ อ่านต่อ

วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

28 มี.ค.61 ผอ.รพ.สต.ออกประชาคม “ไทยนิยม เข้มแข็ง ” รอบที่ 2

วันที่ 28 มี.ค.61 ผอ.รพสต. ออกประชาคม “ อ่านต่อ

วันที่ 22 มี.ค.61 ภาคเช้า ทีม สสอ.ออกนิเทศติดตามประเมินผลฯ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 22 มี.ค.61 : 09.00-12.00 น. คณะทีมนิเท อ่านต่อ

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก ร่วมกับ อสม. อ่านต่อ

วันที่ 13 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก , สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกมาจัดกิจกรรมคัดกรองและให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเนื้อชา

13 มีนาคม​ 2561 สคร.7 และ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกม อ่านต่อ