วันที่ 25-27 เม.ย.61 สสอ.หนองสองห้อง จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ อสม.หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย และ Smart อสม.

วันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชยานันโท อ่านต่อ

วันที่ 26 เม.ย.61 สสอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนา ITA จนท.รพ.สต.และ สสอ.

วันที่ 26 เมษายน 2561 สสอ.หนองสองห้อง จัดประช อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในกา อ่านต่อ

วันที่ 22 มี.ค.61 ภาคบ่าย ทีม สสอ.ออกนิเทศติดตามประเมินผลฯ รพ.สต.หันโจด

วันที่ 22 มี.ค.61 : 09.00-12.00 น. คณะทีมนิเท อ่านต่อ

วันที่ 21 มี.ค.61 รพ.สต.หันโจด จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 21 มี.ค.61 รพ.สต.หันโจด ร่วมกับ อสม.จั อ่านต่อ

วันที่ 13-14 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง จัดทำโครงการถอดบทเรียนการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่ประสบความสำเร็จ ณ ตำบลหันโจด

วันที่ 13 มี.ค.61 CUP หนองสองห้อง จัดประชุมเช อ่านต่อ

12 มีนาคม 2561 กองทุนฯ หันโจด ออกตรวจประเมิน ค่า HI และ FI ครั้งที่ 2

วันนี้ 12 มี.ค. 61 อสม. หันโจดทุกคน คณะกรรมกา อ่านต่อ

9 มีนาคม 2561 กองทุนฯ หันโจด ออกตรวจประเมิน ค่า HI และ FI ครั้งที่ 1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประก อ่านต่อ

วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หันโจด ออกประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน บ.สระหงส์

วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หันโจด ร่วมกับฝ่ายปก อ่านต่อ