MOIT 19

moit-19รายงานผลการป้องกันการเรี่ยไร
02-คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-ของ-โรงพยาบาลองครักษ

moit-19(1) บันทึกข้อความลงนาม ประกาศ มาตรการ
moit-19(2) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (จากวิเคราะห์ moit-18)
moit-19(3) หนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.
moit-19(4) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
moit-19(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ website
moit-19(6) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรม
moit-19(7) ทะเบียนรายชื่อ และแนวทางดำเนินงาน
moit-19(8)ระเบียบชมรม Strong Nongsonghong
moit-19(9) สรุปรายการกิจกรรมและเผยแพร่ website
moit-19(10) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ website
moit-19(11) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ website
ใบสมัครสมาชิกชมรม STRONG