กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและดำเนินการ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการบกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและดำเนินการ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ