วันที่ 3 พ.ค.62 : สสอ.หนองสองห้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA ปีงบประมาณ 2562

งานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ไ อ่านต่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 : ประชุมคณะกรรมการ CUP Board หนองสองห้อง เพื่อปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรค และติดตาม กำกับแผนงานโครงการฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการ CUP Board  อ่านต่อ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการ RDU ประชุมหารือเพื่อพัฒนา สร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ถูกต้อง คุ้มค่า และปลอดภัย

วันที่ 25 มีนาคม 2562 : คณะกรรมการเภสัชกรรมแล อ่านต่อ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง นำโดย พญ. ศศิวิมล พงษ์สุพจน์ และนายบุญเลิศ นิลละออง ผช.สสอ.หนองสองห้อง ประชุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี เพื่อสรุปผลการออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 13 แห่ง

วันที่ 25  มีนาคม 2562 : ทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชี อ่านต่อ

วันที่ 20 มี.ค.62 ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ CUP หนองสองห้อง ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวและประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562  : นายอาคม ปัญญาแก้ว สา อ่านต่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ CUP หนองสองห้อง และคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไวยากรณ์  ยะนะโชติ ป อ่านต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดฯ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศมาต อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง : ประ อ่านต่อ