ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา  รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561
  2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปี 2562  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562
  4. ประกาศ สป.ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  หนังสือเวียน สป.การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
  5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)  แบบฟอร์ม สขร1 สรุปจัดซื้อจ้างรายเดือน