คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปฯ GMP

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกการยื่นขออนุญาตผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกอนุญาตผลิตอาหารแปรรูป