ฉบับที่ 42 04-09-63 รณรงค์ไข้เลือดออก

ฉบับที่ 42 04-09-63 รณรงค์ไข้เลือดออก