ฉบับที่ 44 27-10-63 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.8 แห่ง

ฉบับที่ 44 27-10-63 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.8 แห่ง