ด้านการคุ้มครองจริยธรรม

ด้านการคุ้มครองจริยธรรม (อ้างอิง : http://www.stopcorruption.moph.go.th)

ได้แก่

1.แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

2.แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ุุ6.แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

8.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ