ประกาศ สป.ว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียน สป.การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง