มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ตามภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกอนุญาตผลิตอาหารแปรรูป