วันที่ 26-02-61 ทีมงาน Audit สุ่มตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัส ICD-10TM

วันที่ 26-02-61 ทีมงาน Audit สุ่มตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัส ICD-10TM ผู้ป่วยนอก รพ.สต.สังกัด สสอ.หนองสองห้อง และ PCU จำนวน 14 แห่ง รวม 113 แฟ้ม