วันที่ 5 มี.ค.61 : สสอ.ประชุมประจำเดือน

วันที่ 5 มีนาคม 2561 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่เรื่อง การพัฒนาระบบบริการ รพ.สต.ติดดาว, การจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA ), ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนฯ ปี 2561 และเตรียมการนิเทศ ประเมินผล KPI รอบที่ 1/2561ตั้งแต่วันที่ 20-28 มี.ค.61