วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.สำโรง ร่วมออกประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ม.8 ต.สำโรง

วันที่ 7 มี.ค.61 นายอนุรักษ์ ใจยินดี ผอ.รพสต.สำโรง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ ออกประชาคมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ  ไทยนิยม ยั่งยืน ระยะที่ 1 เพื่อสร้างการรับรู้และปัญหาของชุมชน  ม.8  ต.สำโรง