วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หนองไผ่ล้อม ออกประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่ 6 ต.หนองไผ่ล้อม

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประทีป  เพ็ชรตะกั่ว ผอ.รพสต.หนองไผ่ล้อม ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ออกประชาคมขับเคลื่อนฯ(ระดับตำบล) ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนจอมศรี ต.หนองไผ่ล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ภาพใต้กรอบการดำเนินงาน (2)คนไทยไม่ทิ้งกัน(3)”ชุมชนอยู่ดีมีสุข “เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการประชาชน ผู้มีรายได้/ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐคนยากจนคนด้อยโอกาสการพัฒนาความเป็นอยู่อาชีพและรายได้ และสุขภาพ ให้แก่ประชาชน