วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หันโจด ออกประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน บ.สระหงส์

วันที่ 7 มี.ค.61 ผอ.รพสต.หันโจด ร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ ออกประชาคมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ  ไทยนิยม ยั่งยืน ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้  ม.11 บ.สระหงส์ ต.หันโจด