ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561

 

ขอเชิญ อสม. บ้านละ  1 คน เข้าร่วมอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชยานันโท  ชั้น 5 โรงพยาบาลหนองสองห้อง