วันที่ 15 มี.ค.61 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลเชิงคุณภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

วันที่ 15 มี.ค.61 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย นำโดย นางสุณีย์ วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านทันตสาธารณสุข) น.ส.อำนวย  ภูภัทรพงศ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ จากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยทีมงานจาก ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 7 และงานส่งเสริม สสจ.ขอนแก่น ออกเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ระหว่างปี 2556-2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สหวิช่ชีพและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้บริหาร ได้ให้การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม รวม 47 คน โดยได้รับความร่วมมือจากลุ่มเป้าหมายทุกท่านเป็นอย่างดี และขอบคุณทีมตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน