วันที่ 20 มี.ค.61 : 13.30-16.30 น. War room โรคพิษสุนัขบ้า ณ ทีว่าการอำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 20 มี.ค.61 นำโดย นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในการ War room โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมี สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ผอ.รพสต.ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมเพื่อทบทวนมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุขบ้าในคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พร้อมทั้งแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งจากการสำรวจปี 2560 มีสุนัข 10,956 ตัว และแมว 2,672 ตัว