วันที่ 21 มี.ค.61 รพ.สต.หันโจด จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 21 มี.ค.61 รพ.สต.หันโจด ร่วมกับ อสม.จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ยอดสะสมผลงานตั้งแต่ปี 2558-2561 ตรวจคัดกรอง รวม 444 คน คิดเป็น 75.00% (เป้าหมายทั้งสิ้น 592) และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 118 คน ผิดปกติ 7 คน ส่งต่อพบแพทย์ต่อไปพร้อมจัดให้ความรู้แก่ อสม.และผู้มารับการตรวจคัดกรอง