วันที่ 21 มี.ค.61 สสอ.ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน KPI รพ.สต.ตะกั่วป่า

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง พร้อมทีมงานออกนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ปีงบฯ 2561 รอบที่ 1/2561 ภาคเช้า:รพ.สต.ตะกั่วป่า,  โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ รพ.สต.5 ดาว, รพ.สต.Clean & Green และ KPI ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2561