วันที่ 22 มี.ค.61 ภาคเช้า ทีม สสอ.ออกนิเทศติดตามประเมินผลฯ รพ.สต.หนองเม็ก

วันที่ 22 มี.ค.61 : 09.00-12.00 น. คณะทีมนิเทศงาน สสอ.หนองสองห้อง ได้ออกนิเทศงานเพื่อให้คำแนะนำ และติดตามประเมินผลงานตามตัวชี้วัด รอบที่ 1/2561 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) รพ.สต.หนองเม็ก เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ พร้อมทั้งติดตามให้คำแนะนำในการการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว, รพ.สต.Clean&Green และระบบการเงินการบัญชี