วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 23 มี.ค.61 รพ.สต.หนองเม็ก ร่วมกับ อสม. จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองเม็ก โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์  เปรมศรี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีตำบลหนองเม็กเป็นประธานพิธีเปิดการ อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ และโนนแต้